Wsparcie w biznesie

Dlaczego warto inwestować i prowadzić działalność gospodarczą w Republice Czeskiej?

Kraj ten oferuje:

– stabilny system polityczny
– stabilny system prawny
– prosty system podatkowy
– niskie stopy podatkowe
– stabilną sytuację ekonomiczną
– dobrą infrastrukturę drogowa, kolejową i lotniczą

Nasz Instytut udzieli Państwu kompleksowego wsparcia podczas zakładania biznesu na terenie Czeskiej Republiki i przy prowadzeniu firmy w tym kraju. Pomożemy znaleźć Państwu najlepszych fachowców w dziedzinie usług prawnych, podatkowych i ekonomicznych.

Wyjaśnimy Państwu, jak i gdzie szukać właściwych partnerów handlowych, odpowiednich pracowników, tłumaczy, biegłych sądowych. Poradzimy również, jak najłatwiej zyskać usługi bankowe, jak kontaktować się z urzędami administracyjnymi, polecimy biuro rachunkowe czy zorganizujemy spotkanie z radcą podatkowym.

W razie zainteresowania proponujemy spotkanie osobiste w naszym biurze w Ostrawie czy w Pradze, a w niektórych przypadkach nawet w Warszawie czy Wrocławiu. Oczywiście mogą Państwo kontaktować się z nami za pośrednictwem poczty mailowej czy telefonicznie. Ostatnio bardzo popularne są wśród klientów konsultacje online. Prosimy o kontakt z naszym biurem w celu ustalenia terminu i formy konsultacji

Spółki handlowe w Republice Czeskiej

Spółkami handlowymi w rozumieniu czeskiej ustawy o spółkach handlowych są spółki osobowe, tj. spółki jawne (veřejná obchodní společnost – v.o.s.) i komandytowe (komanditní společnost – k.s.), spółki kapitałowe, tj. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – sp. z o.o. (společnost s ručením omezeným – s.r.o.) i spółki akcyjne – SA (akciová společnost – a.s.) oraz europejskie stowarzyszenia i związki gospodarcze.

Kapitał zakładowy

Wymagany minimalny kapitał zakładowy spółek z ograniczoną odpowiedzialnością został obniżony do 1,- CZK (wybór minimalnej kwoty jest jednak bardzo niepraktyczny np. z powodu uniemożliwienia późniejszej sprzedaży części udziałów) i niezbyt wiarygodny w oczach kontrahentów oraz urzędów administracji publicznej. Najniższa wartość kapitału zakładowego w spółkach akcyjnych wynosi 2 mln CZK lub 80 tys. EUR.

Wynagrodzenia organów statutowych

Spółka handlowa nie płaci składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego oraz społecznego. Składki płaci tylko w wypadku wypłacania wynagrodzeń jej pracowników czy nieobowiązkowych wynagrodzeń członków zarządu. W przypadku, że członkowie zarządu nie pobierają wynagrodzenia, Spółka za takiego członka zarządu nie ponosi żadnych opłat.

Członek zarządu może pełnić funkcję bezpłatnie lub za wynagrodzeniem (na podstawie umowy o wykonywaniu funkcji członka zarządu).

Umowa o wykonywaniu funkcji członka zarządu spółek kapitałowych (nie jest tożsama z umową o pracę) powinna obejmować wszelkie składniki przychodów z tytułu pracy, tj. dodatki funkcyjne, bonusy, udziały w zysku, itp. lub przynajmniej określać sposób wyliczenia tych składników. Brak takich danych w umowie uznaje się za pracę wykonywaną bez tych dodatków.

Członek zarządu może utracić prawo do wynagrodzenia w przypadku udokumentowania działania sprzecznego z interesami spółki, prowadzącego do pogorszenia jej wyników finansowych. W przypadku stwierdzenia, że członek zarządu nie wykonywał działań zmierzających do odwrócenia upadłości spółki, jest on zobowiązany do zwrotu otrzymanego wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia w spółce za okres do dwóch lat poprzedzających upadłość spółki.

Odpowiedzialność i gwarancje

Jeżeli członek zarządu spółki kapitałowej nie pełni swoich obowiązków, jest zobowiązany do zwrotu korzyści uzyskanych na skutek przekroczenia tych obowiązków, jak również do pokrycia strat wyrządzonych spółce. W przypadku niewypłacalności spółki, jej wierzyciele mają prawo domagać się zwrotu swych należności od członków zarządu. W celu wyzbycia się odpowiedzialności za zobowiązania spółki, zarząd winien udokumentować, że podjął wszelkie niezbędne starania w celu odwrócenia tego stanu.

W przypadku zaniedbań ze strony członka zarządu, które były przyczyną upadłości spółki lub wpłynęły na niekorzyść wierzycieli w trakcie postępowania upadłościowego, sąd może zakazać pełnienia danej osobie funkcji członka zarządu na okres do 3 lat.

Oddział polskiej spółki

Działalność za pośrednictwem oddziału jest jedną z form działalności osób zagranicznych w Republice Czeskiej bez potrzeby zakładania nowej spółki. Utworzenie oddziału, zarządzanie nim i zakończenie działalności jest mniej wymagające administracyjnie niż zakładanie, zarządzanie i rozwiązywanie klasycznej firmy (np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna itp.).

Główne zalety oddziału w porównaniu z klasyczną spółką:
• nie ma osobowości prawnej, ale jest częścią osoby zagranicznej, a zatem transakcje między osobą zagraniczną a oddziałem są czysto nieformalne;
• przy utworzeniu oddziału nie jest potrzebna forma aktu notarialnego, tym oszczędza się na opłatach skarbowych i notarialnych
• przy zakładaniu oddziału nie ma potrzeby składania kapitału zakładowego,
• jedynym obowiązkowym organem oddziału jest jego kierownik, któremu prawo nie nakłada tylu obowiązków, co członkom zarządu spółki,
• zarządzanie oddziałem nie podlega żadnym specjalnym wymogom, dlatego nie jest konieczne np. organizowanie zgromadzeń wspólników itp.
• przy zakończeniu działalności oddziału nie trzeba przeprowadzać likwidacji.

Kluczową osobą w oddziale jest jej kierownik, który kieruje oddziałem i zazwyczaj również pełni rolę odpowiedzialnego przedstawiciela. Jest odpowiedzialny przed osobą zagraniczną za prawidłowe funkcjonowanie oddziału i przestrzeganie przepisów prawnych. Oddział może mieć tylko jednego kierownika, który może być tylko osobą fizyczną. Kierownik oddziału jest zapisywany w rejestrze handlowym.

Kierownik oddziału jest upoważniony do reprezentowania osoby zagranicznej we wszystkich sprawach związanych z oddziałem w Republice Czeskiej (w tym reprezentowanie osoby zagranicznej w postępowaniach sądowych, administracyjnych, podatkowych i innych. Nie jest konieczne, aby osoba zagraniczna zawsze udzielała mu pełnomocnictwa do wykonania określonego aktu prawnego.

Oddział nie jest osobą prawną (nie ma osobowości prawnej). Jest to jednostka organizacyjna osoby zagranicznej znajdująca się w kraju innym, niż w którym znajduje się siedziba osoby zagranicznej. Oznacza to, że w umowach lub innych dokumentach biznesowych, w kontaktach z partnerami biznesowymi, biurami, sądami lub innymi podmiotami w Republice Czeskiej, kierownik oddziału musi zawsze wyznaczyć osobę zagraniczną jako stronę, którą reprezentuje, a nie samotny oddział. Tylko i wyłącznie osoba zagraniczna może posiadać majątek, zatrudniać pracowników, zawierać umowy, uczestniczyć w odpowiednich postępowaniach itp.

W przypadku, gdy podmiot zagraniczny przekazuje oddziałowi jakiś majątek, pracowników itp. chodzi o procedury nieformalne, właśnie dlatego, że oddział nie jest prawnie oddzielony od podmiotu zagranicznego. Transakcje te są przeprowadzane w ramach jednego podmiotu i nie jest zatem konieczne zawieranie np. umowy kupna.

Z wyjątkiem kierownika oddział nie ma żadnych organów, ale nie jest wykluczone, że osoba zagraniczna może przydzielić swoich stałych pracowników do pracy w oddziale czy też może z tego powodu zatrudnić pracowników nowych.

Działalność gospodarcza jednoosobowa

Do założenia działalności gospodarczej jednoosobowej w Czechach potrzebne jest zapewnienie siedziby oraz zaświadczenia o niekaralności przedsiębiorcy z miejsca jego zameldowania nie starsze, niż 3 miesiące (nie wystarczy jednak wydruk internetowy). Natomiast nie jest wymagany kapitał zakładowy ani założenie działalności w formie aktu notarialnego. Siedzibą może być nawet biuro wirtualne (taka forma utrudnia jednak późniejszą rejestrację VATu). Trzeba też wybrać przedmioty działalności (kody PKD). Założenie działalności jednoosobowej trwa ok. 3 dni.

Koszty prowadzenia działalności można rozliczać w formie kosztów faktycznych albo w formie ryczałtu kosztów. Najnowszą możliwością rozliczania działalności jest wykorzystanie ryczałtu podatków i składek. Szczegóły podajemy poniżej.

Poszczególne działalności rozdzielone są do 3 grup:

Działalność wolna (nieregulowana) Zarejestrowanie tego typu działalności jednoosobowej jest bardzo prostym i najtańszym sposobem założenia, a także następnego prowadzenia firmy w Czechach. Wymagane jest ukończenie 18 roku życia, zdolność do czynności prawnych oraz oświadczenie o niekaralności. Oprócz tego potrzebny jest tylko dowód osobisty danego przedsiębiorcy. W urzędzie działalności gospodarczej trzeba następnie wybrać konkretne typy działalności (kody PKD), wypisać potrzebne formularze i zapłacić opłatę.

Do działalności wolnej można zaliczyć np. hurt, detal, pośrednictwo w handlu oraz usługach, usługi w zakresie doradztwa informacyjnego i oprogramowania komputerów, usługi najmu i administracji nieruchomości, usługi w zakresie tłumaczeń, usługi marketingowe i doradcze, usługi najmu i administracji nieruchomości, usługi marketingowe i doradcze, produkcja maszyn i urządzeń, produkcja materiałów budowlanych, wyroby tekstylne itd.

Wszystkie kroki można załatwić zdalnie, na podstawie uprzednio udzielonego pełnomocnictwa.

Działalność rzemieślnicza. W tym wypadku oprócz powyższych wymagań potrzebne są odpowiednie świadectwa lub zaświadczenia o wykształceniu kierunkowym lub o odbytej praktyce w danej czy też pokrewnej działalności.

Do działalności rzemieślniczej zaliczamy np. ślusarstwo, obróbkę metali, , naprawy i remonty samochodów i maszyn, produkcję, instalację i naprawy maszyn i urządzeń elektrycznych, usługi stolarskie, usługi murarskie, ciesielskie, dekarskie, instalacyjne, malarskie, usługi gastronomiczne.

Działalność koncesjonowana. Ten rodzaj działalności wymaga oprócz wykształcenia i praktyki wydania zezwoleń ze strony czeskich urzędów do uzyskania koncesji i dotyczy np. produkcji i dystrybucji alkoholi, produkcji i dystrybucji energii elektrycznej, transportu osobowego i towarowego ponad 3,5 tony, prowadzenia biur turystycznych itp.

Działalność wiązana. Również do wykonywania tej działalności potrzebne jest posiadanie doświadczenia i wykształcenia zawodowego.
Chodzi m. in. o prace geologiczne, produkcję papierosów i przetwórstwo tytoniu, produkcję i przetwórstwo paliw i smarów, produkcję niebezpiecznych substancji chemicznych oraz ich sprzedaż, manipulację z niebezpiecznymi odpadami, usługi projektowe w budownictwie, usługi budowlane, remonty i wyburzenia, handel zwierzętami hodowlanymi, doradztwo księgowe itp.